STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Masz POTENCJAŁ! – RAZEM przeciw ograniczeniom

 

Projekt: „Masz POTENCJAŁ! – RAZEM przeciw ograniczeniom” o nr POWR.01.05.01-00-0034/21 realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Baranowickiej 79/1, 15-554 Białystok.

Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

 

Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia 60 OzN lub osób biernych zawodowo z powodu choroby (min. 33K) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy do 28.02.2023 r.

 

Grupa docelowa projektu: 60 osób niepracujących (min. 33K) (z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością lub biernych zawodowo z powodu choroby.

Min. 30% UP stanowią osoby należące do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup:

1) Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

2) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

3) Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub min. 40% UP będzie pochodziło z obszarów wiejskich.

 

Główne zadania:

 1. Opracowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania

Katalog form wsparcia jest otwarty i może obejmować m.in. (w zależności od stwierdzenia zapotrzebowania w IPD):

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe
 2. Wsparcie psychologiczne
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Szkolenia
 5. Staże zawodowe

 

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 24%

 

Okres realizacji: 01.01.2022 – 28.02.2023

 

Miejsce realizacji:

Województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie

 

Wartość projektu: 835 200,00 zł, dofinansowanie: 835 200,00 zł

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS

 1. Baranowicka 79/1

15-554 Białystok

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509 165 356

 

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

 1. KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY
 2. Deklaracja UP
 3. Oświadczenie UP
 4. Oświadczenia
 5. Regulamin rekrutacji
 6. Harmonogram wsparcia 1.5.1