STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

STRUKTURA

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS rozpoczęło swoją działalność 18.05.2010r. Siedziba Stowarzyszenia z uwagi na profil działalności mieści się w centrum Białegostoku przy ul. E. Orzeszkowej 9A.

ZARZĄD:

Paweł Żukowski – prezes zarządu
Mieczysław Obrycki – wiceprezes zarządu
Joanna Gireń – wiceprezes zarządu

FUNKCJE:

Ryszard Pieńkowski – Kierownik Agencji Pośrednictwa, Specjalista Ekonomii Społecznej
Mieczysław Obrycki – Kierownik CIS HOLOS, Trener Biznesu, Doradca Zawodowy
Paweł Żukowski –  Kierownik d/s sprzedaży, Coach, Doradca Zawodowy
Beata Obrycka – Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Psycholog

STATUT

Stowarzyszenia na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspólnego działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Białystok, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz członków zarządu - poprzez wybranego na walnym zgromadzeniu pełnomocnika.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej
 • Działanie na rzecz integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Wspieranie rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Działanie na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi oraz chorobami cywilizacyjnymi.
 • Integracja osób niepełnosprawnych
 • Działania na rzecz integracji pokoleń, środowisk społecznych, narodowych, kulturowych, religijnych
 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) Poradnictwo zawodowe, rodzinne, psychologiczne, socjoterapeutyczne,                      
     medyczne oraz duszpasterskie

2) Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów i warsztatów

3) Poradnictwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych

4) Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

5) Wspieranie osób samotnych oraz matki samotnie wychowujące dzieci

6) Poradnictwo i terapię uzależnień oraz współuzależnień

7) Promowanie zdrowego stylu życia

8) Działalność wydawniczą

9) Szkolenie własnych członków stowarzyszenia w ramach podnoszenia kwalifikacji

    10) W celu pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych stowarzyszenia, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

PKD 01.70.Z

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

PKD 10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

PKD 16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

PKD 31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

PKD 41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 46.13.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

PKD 46.15.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

PKD 46.17.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

PKD 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

PKD 63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych

PKD 63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

PKD 77.33.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

PKD 78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

PKD 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

PKD 79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej

PKD 81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

PKD 81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

PKD 82.20.Z

Działalność centrów telefonicznych (call center)

D 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

PKD 85.59.B -

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

PKD 88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5.  
 6. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 7. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 8. przedstawi pozytywną opinię czterech członków Stowarzyszenia.
 9. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 11. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 12. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 9 członków Stowarzyszenia.
 14. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 15. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 16. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 17. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 18. ochrony praw autorskich w związku z realizacją i korzystaniem z ich projektów. 
 19. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniania działalności władz Stowarzyszenia,
 20. otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji statutowych zadań,
 21. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 22. korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 24. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 25. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 26. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 27. opłacania regularnych składek,
 28. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 29. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 30. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 31. pisemnej rezygnacji członka stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 32. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • na pisemny wniosek czterech członków Stowarzyszenia
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu do walnego zebrania członków, które podejmuje decyzję na najbliższym zebraniu. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.
 4. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz.
 6. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
 7. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną ilość kadencji – zgodnie z wolą głosujących członków.
 8. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 9. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 10. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 11. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 12. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 13. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 14. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 15. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem pkt. 47 statutu.
 16. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 17. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 18. uchwalanie zmian statutu,
 19. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 20. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 21. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 22. uchwalanie budżetu i określenie wysokości składki członkowskiej,
 23. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 24. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 25. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 26. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 27. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 28. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 29. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 30. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Zarząd wybierany jest spośród swoich członków.
 31. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 32. Do kompetencji Zarządu należą:
 33. realizacja celów Stowarzyszenia,
 34. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 35. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 36. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 37. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 38. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 39. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 40. przyjmowanie i skreślanie członków.
 41. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 42. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób
 43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 44. kontrolowanie działalności Zarządu,
 45. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 46. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 47. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 48. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 49. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. wpływów ze składek członkowskich;
 3. wpływów z działalności statutowej;
 4. darowizn, spadków, zapisów,
 5. dotacji i ofiarności publicznej,
 6. wpływów z działalności gospodarczej
 7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz kasie Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 10. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie bądź przez jednego członka zarządu działającego łącznie z pełnomocnikiem do podpisywania umów z członkami zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.