STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

ENERGICZNIE W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS realizuje w okresie od 01.06.2019r. do 31.07.2020r. projekt Pt. „Energicznie w lepszą przyszłość” nr RPWM.11.01.01-28-0003/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu RPWM.11.00.00 - Włączenie społeczne Działania RPWM.11.01.00 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 44 os. (26 K i 18 M), w wieku 18+, będących os. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie MOF Ełk – gmina Ełk i miasto Ełk do 31.07.2020r., pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do III profilu pomocy, biernych zawodowo).

 

Projekt skierowany do:

 - osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do III profilu pomocy;
- osób biernych zawodowo;
- osób z MOF Ełk – gminy i miasta Ełk;
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- osób o niskich kwalifikacjach;
- osób długotrwale bezrobotnych;


należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób w wieku 18+;
- kobiet;
- osób z niepełnosprawnościami;
- osób z wielokrotnym wykluczeniem;
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010;
- długotrwale bezrobotnych;

Wartość projektu: 750 985,92 zł, Dofinansowanie: 790 511,50 zł

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

Wsparcie oferowane w ramach projektu:
I. Konsultacje z psychologiem
II. Konsultacje z doradcą zawodowym
III. Spotkania z psychologiem
IV. Coaching indywidualny
V. Indywidualny program terapeutyczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
VI. Treningu umiejętności społecznych
VII. Trening rozwoju osobistego
VIII. Zajęcia aktywizujące zawodowo
IX. Preferowane szkolenia zawodowe – ( recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, Spawanie metodą TIG 141, MAG; Magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli; Operator/-ka koparko-ładowarki; Opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; Masażysta/-stka I i II stopnia; Kucharz I i II stopnia o specj. Kuchnia amerykańska).
X. Pośrednictwo pracy
XI. Staże zawodowe (dla 31os z 44 os z GD)

GŁÓWNE ZADANIA:

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:
- za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie 8,76 zł brutto/h;
- za udział w stażu zawodowym (35 osób) uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie) w kwocie 1314,38 zł/m-c brutto.
- zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe.

Kontakt:
Biuro projektu „Energicznie w lepszą przyszłość” w Ełku:
ul. Sikorskiego 5a, 16-300 Ełk
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64, 534 060 504

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.