STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu “Własny BIZNES gwarancją sukcesu” został przedłużony do dnia 8  19 kwietnia 2019 r.

Do 30 820 zł bezzwrotnego wsparcia na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej!
W ramach projektu możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości maksymalnie 24 200 zł!
Dodatkowo comiesięczne wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (600,00 zł przez 6 miesięcy i 504,66 zł przez kolejne 6 miesięcy).
Do Twojej dyspozycji będzie też bezpłatne doradztwo z zakresu sporządzania biznesplanu oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące.

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą  ul. E. Orzeszkowej 9A w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 20 osobom (12K,8M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 13 osobom do 30.11.2020r.

Główne rezultaty:

RLKS Liczba OS. pozost. bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie dz.g. w programie– 13

RLKS Liczba OS. biernych zaw. objętych wsp. w programie 13(8K,5M)

Liczba OS. pozost. bez pracy, w wieku 30+, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie dz.g. wpisujące się w Inteligentne specjalizacje- 10%

Liczba OS. pozostaj. bez pracy, w wieku 30+ objętych wsp. fin. Pomost.- 13

Liczba OS. pozostaj. bez pracy, w wieku 30+ objętych specjal. wsp. pomost. Towarzyszącym- 6

Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFS)- 13

RLKS Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie dz.g.– 13

RLKS Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu (EFS)– 13

RLKS Liczba OS. pozostaj. bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (EFS)- 13

Główne zadania:
REKRUTACJA UP

DORADZTWO INDYWIDUALNE

WSP. FIN.- dotacja inwest.

Okres realizacji: 01.01.2019-30.11.2020

Miejsce realizacji: obszar realizacji LSR Stowarzyszenia “Suwalsko-Sejneńska” LGD – pow. suwalski, pow. augustowski (gmina Nowinka), pow. sejneński

Wartość projektu: 522 974,35 zł, dofinansowanie projektu: 491 595,85 zł
Kto może wziąć udział w projekcie:  osoby (osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadziły działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu rozumianego jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej)) od 30 roku życia będące:

– bezrobotnymi lub

– poszukującymi pracy (osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub

– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie

– znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby starsze po 50 roku życia (osoby w wieku 50 lat i więcej) lub

– kobiety lub

– osoby z niepełnosprawnością lub

– osoby długotrwale bezrobotne lub

– osoby o niskich kwalifikacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

wlasny-biznes

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 04.03.2019 do 29.03.2019.  8.04.2019  19.04.2019
Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu “Własny BIZNES gwarancją sukcesu” został przedłużony do dnia 8 19 kwietnia 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

– regulamin rekrutacji uczestników projektu

– formularz rekrutacyjny

– karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie do 29.03.2018 r. uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny. Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.
Miejsce składania dokumentów: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. ul. J. H. Dąbrowskiego 20b 15-872 Białystok

Wszystkie spotkania (w ramach doradztwa, podpisania umowy) odbywać się będą w Suwałkach.

isced

Definicje osób należących do grupy docelowej

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA:

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia 
Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Wzór biznesplanu
Karta oceny biznesplanu
Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
PKD wykluczone z pomocy de minimis