STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie prowadzi zarówno działalność statutową, gospodarczą oraz edukacyjną, a do jego głównych profili działalności należy:

Działalność edukacyjna jako:

  • Instytucja Szkoleniowa RIS (20/00028/2012)
  • Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (EKS.V.4313-26/10 poz.111)
  • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ANTIDOTUM
  •  

Działalność społeczna jako:

- Centrum Integracji Społecznej HOLOS (PS-II.862.4.7.2011.IWS)
- Agencja Zatrudnienia  (nr 9277)

Działalność gospodarcza:

PKD przeważającej działalności 

1 PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
2 PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
3 PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
4 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1  PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
2 PKD 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
3 PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
4 PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
5 PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
6 PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
7 PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z beton
8 PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
9 PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
10 PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
11 PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
12 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
13 PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
14 PKD 46.15.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
15 PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
16 PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów  tytoniowych
17 PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
18 PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
19 PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
20 PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
21 PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami Internetowymi  (HOSTING) i podobna działalność
22 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
24 PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
25 PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
26 PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
27 PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
28 PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
29 PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
30 PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
31 PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
32 PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
33 PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
34 PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
35 PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
36 PKD 85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
37 PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
38 PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
39 PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
40 PKD 93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem
41 PKD 96.04.Z   Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Ponadto Stowarzyszenie HOLOS posiada ISO 29990:2010 (25/07/2018/TS/WA/505/21)