STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok, ul. Kowieńska 3/18, 16-400 Suwałki – Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia 

.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
  3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie prowadzi zarówno działalność statutową, gospodarczą oraz edukacyjną, a do jego głównych profili działalności należy:

Działalność edukacyjna jako:

 • Instytucja Szkoleniowa RIS (20/00028/2012)
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (EKS.V.4313-26/10 poz.111)
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ANTIDOTUM
 •  

Działalność społeczna jako:

- Centrum Integracji Społecznej HOLOS (PS-II.862.4.7.2011.IWS)
- Agencja Zatrudnienia  (nr 9277)

Działalność gospodarcza:

PKD przeważającej działalności 

1 PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
2 PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
3 PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
4 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1  PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
2 PKD 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
3 PKD 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
4 PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
5 PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
6 PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
7 PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z beton
8 PKD 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
9 PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
10 PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
11 PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
12 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
13 PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
14 PKD 46.15.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
15 PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
16 PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów  tytoniowych
17 PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
18 PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
19 PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
20 PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
21 PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami Internetowymi  (HOSTING) i podobna działalność
22 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
24 PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
25 PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
26 PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
27 PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
28 PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
29 PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
30 PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
31 PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
32 PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
33 PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
34 PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
35 PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
36 PKD 85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
37 PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
38 PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
39 PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
40 PKD 93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem
41 PKD 96.04.Z   Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Ponadto Stowarzyszenie HOLOS posiada ISO 29990:2010 (25/07/2018/TS/WA/505/21)