STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

ROZEZNANIE RYNKU

w związku z realizacją projektu

Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

na przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych

Białystok, 17.04.2019 r.

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym

HOLOS

ul. Elizy Orzeszkowej 9A

15-082 Białystok

NIP  5423167916

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

nr: POWR.01.04.00-00-0014/18współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

dotyczące podniesienia kompetencji społecznych młodych osób z województwa podlaskiego potrzebnych na rynku pracy.  

Miejsce publikacji ogłoszenia:

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym

HOLOS

ul. Elizy Orzeszkowej 9A

15-082 Białystok

NIP 5423167916

e-mail: holos.biuro@gmail.com 

    II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Rozeznaniem Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r. 

 III.            Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych przez psychologa w łącznym wymiarze 500 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) (20h/grupa).

Łącznie zostanie przeszkolonych 500 osób podzielonych na 25 grup, liczących po 20 Uczestników w jednej grupie.

Celem jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kompetencji społecznych, takich jak : doradzanie innym, praca w zespole , posługiwanie się mową ciała, instruowanie innych osób, przewodzenie innym osobom, posiadanie kompetencji międzykulturowych, wypracowywanie kompromisu, motywowanie innych, wspieranie współpracowników, stosowanie techniki zadawania pytań, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie konstruktywnej krytyki, wchodzenie w interakcję z innymi osobami, przekonywanie innych osób. Zajęcia będą prowadzone w formie studia przypadku, symulacji, wymiany doświadczeń, ćwiczeń wykonywanych indywidualnie oraz grupowo, scenek oraz dyskusji.

 1. Warsztaty prowadzone będą zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami opisaną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasadyrownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/.
 1. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
 2. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia warsztatów, wydruk niezbędnych materiałów dla uczestników warsztatów.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji warsztatów –list obecności, materiałów szkoleniowych.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco Zamawiającego o przypadkach nieobecności Uczestników na szkoleniu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę godzin w poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 7. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01.04.2019 do 28.02.2020 r. Godziny szkoleń będą ustalane przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb i dostępności czasowej uczestników szkoleń.
 8. Warsztaty będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach od 8.00-21.00., w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu oraz potrzeb Uczestników projektu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla wszystkich części rozeznania rynku:

Kod CPV i nazwa: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

  IV.            Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji: obszar województwa podlaskiego

     V.            Termin wykonania zamówienia:

01.04.2019r. – 28.02.2020r.

   VI.            Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach: 

1. Powiązanie z Zamawiającym – warunek konieczny – brak powiązania z Zamawiającym. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Posiada/ją wykształcenie wyższe. W przypadku osoby fizycznej deklarującej realizację zamówienia osobiście będzie to weryfikacja informacji przedstawionych w jej życiorysie, natomiast w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą życiorysy i kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji zamówienia. Posiadane wykształcenie weryfikowane będzie na podstawie załączonych dokumentów:

 • życiorys zawodowy   

W przypadku realizacji zamówienia przez firmę, osoby wskazane w składanej ofercie obowiązane będą do realizacji zamówienia (istnieje możliwość zmiany osób realizujących zamówienie z ramienia przedsiębiorcy, jednakże wymagana będzie w tym wypadku zgoda Zamawiającego. Zamawiający zweryfikuje życiorys i kwalifikacje nowych osób przedstawianych przez przedsiębiorcę).

W przypadku, gdy ofertę składać będzie osoba fizyczna, jest ona zobowiązana do realizacji zamówienia osobiście.

4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia:

Minimum 2 letnim doświadczeniu w pracy jako psycholog z osobami młodymi w wieku 15-29 lat.

Powyżej wymienione wymagania w stosunku do doświadczenia Oferenta weryfikowane będą na podstawie załączonych dokumentów: życiorys zawodowy, wskazane w życiorysie zawodowym doświadczenie powinno umożliwić zweryfikowanie stawianych minimalnych wymogów zawartych powyżej. 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.

C=(Cmin/Cbad )x 100 pkt.

Gdzie: 

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

C min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

C bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większą liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wymagania podstawowe:

a.       oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);

b.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;

c.       do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

8.2. Cena:

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi. Oferta powinna zawierać cenę w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT.

8.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

a.       każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego rozeznania rynku.

b.      osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:

Mieczysław Obrycki, tel. 509 165 356, e- mail: holos.biuro@gmail.com

8.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

8.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,

b)      W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

c)      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

d)      żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

e)      przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

f)       Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

g)      Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,

h)      Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

8.9.            W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8.10.        Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8.11.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.12.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w konsorcjum.

IX.   Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: holos.biuro@gmail.com,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: HOLOS, ul. Elizy Orzeszkowej 9A15-082 Białystok, w terminie do dnia 25.04.2019r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Mieczysław Obrycki, tel. 509 165 356, e- mail: holos.biuro@gmail.com

X.   Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

XII.   Zmiany w umowie

1.       Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w rozeznania rynku oraz określił warunki takiej zmiany.

2.       Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a)      zaistnienia omyłki pisarskiej,

b)      zmiany danych teleadresowych,

c)      zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,

d)      dopuszcza się możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy z następujących przyczyn:

·         jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projektu nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,

·         jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie przedmiotu zamówienia (w szczególności: choroba pośrednika, siła wyższa),

·         jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.

3.       Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.

4.       Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Wykaz załączników:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik
  nr 3

POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

 

Projekt „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” realizowany jest przez Katarzynę Malec i Krzysztofa Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki i Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

CEL PROJEKTU:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej  50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz min. 10 osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie powiatów: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego oraz monieckiego w terminie do 31.08.2019 r.

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 22%
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 12%

GŁ. ZADANIA:

 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I (konsultacje z psychologiem/żką, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 1. Reintegracja Indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne)
 1. Reintegracja grupowa (zajęcia integrujące, warsztaty rozwoju osobistego, treningu umiejętności społecznych)
 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II (konsultacje z psychologiem/żką, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 1. Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizujące zawodowo, indywidualne zajęcia z coachem, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)
 1. Szkolenia zawodowe (kończyć się będą nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji)
 1. Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia)
 1. Staże zawodowe (4 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu i Job shadowingu)

 Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, pendrive, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stażowe.

Okres realizacji: 01.07.2018r. – 31.08.2019r.

Miejsce realizacji – powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, grajewski oraz moniecki

Wartość projektu: 892 621,12 zł, wkład funduszy europejskich:  839 521,12 zł

Kto może wziąć udział w projekcie:

Grupą docelową projektu będzie 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 18+ oraz minimum 10 osób  z ich otoczenia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow.: m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego oraz grajewskiego, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe .

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

– osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

– rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

– osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.);

– osoby niesamodzielne;

– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

– osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020

oraz

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu)

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Oświadczenie uczestnika
 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:  504 476 246

 
Wypełnione dokumenty można składać również:
– w siedzibie Cognitio ul. Dąbrowskiego 20B w Białymstoku
– w siedzibie Stowarzyszenia Nasza Suwalszczyzna ul. Kościuszki 71 w Suwałkach
– lub skany dokumentów przesłać poprzez email: mmatuszny@cognitio.edu.pl
 
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w projekcie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.