STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Promocja!

1.699,00 1.299,00

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

a) dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

b) zdobyć nowy zawód

c) uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

d) zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu

e) podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy

f) uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

g) podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

h)  zdobyć tytuł Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kategoria:

Opis

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać wszystkie kwalifikacje (TG.07 i TG.16) lub wybrane kwalifikacje (np. tylko TG.07).

Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.). Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Do zadań zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych należy:

– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania

– sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów

– planowanie i ocena żywienia

– organizacja produkcji gastronomicznej

– planowanie i realizacja usług gastronomicznych

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (Kod zawodu: 343404).