STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

ROZEZNANIE RYNKU

w związku z realizacją projektu

„Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

na wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych podczas realizacji projektu  

Białystok, 17-04-2019 r.

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym

HOLOS

ul. Elizy Orzeszkowej 9A

15-082 Białystok

NIP  5423167916 

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

nr: POWR.01.04.00-00-0014/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

dotyczące podniesienia kompetencji społecznych młodych osób z województwa podlaskiego potrzebnych na rynku pracy.  

Miejsce publikacji ogłoszenia:

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym

HOLOS

ul. Elizy Orzeszkowej 9A

15-082 Białystok

NIP  5423167916

e-mail: holos.biuro@gmail.com     

II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Rozeznaniem Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.  

 III.            Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych przez trenera w łącznym wymiarze 1000 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) (20h/grupa).

Łącznie zostanie przeszkolonych 1000 osób podzielonych na 25 grup, liczących po 20 Uczestników w jednej grupie.

Celem jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kompetencji społecznych, takich jak : doradzanie innym, praca w zespole , posługiwanie się mową ciała, instruowanie innych osób, przewodzenie innym osobom, posiadanie kompetencji międzykulturowych, wypracowywanie kompromisu, motywowanie innych, wspieranie współpracowników,  stosowanie techniki zadawania pytań, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie konstruktywnej krytyki, wchodzenie w interakcję z innymi osobami, przekonywanie innych osób. Zajęcia będą prowadzone w formie studia przypadku, symulacji, wymiany doświadczeń, ćwiczeń wykonywanych indywidualnie oraz grupowo, scenek oraz dyskusji.

 1. Warsztaty prowadzone będą zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnoprawnościami opisaną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasadyrownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/.
 1. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
 2. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia warsztatów, wydruk niezbędnych materiałów dla uczestników warsztatów.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji warsztatów –list obecności, materiałów szkoleniowych.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco Zamawiającego o przypadkach nieobecności Uczestników na szkoleniu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę godzin w poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 7. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01.04.2019 do  28.02.2020 r. Godziny szkoleń będą ustalane przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb i dostępności czasowej uczestników szkoleń.
 8. Warsztaty będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach od 8.00-21.00., w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu oraz potrzeb Uczestników projektu.

Usługi objęte rozeznaniem rynku według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego  

IV.            Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji: obszar województwa podlaskiego     

V.            Termin wykonania zamówienia:

01.04.2019r. – 28.02.2020r.   

VI.            Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi wszystkie wymagania:
  1. Posiadanie wykształcenia wyższego/zawodowego lub certyfikatu/zaświadczenia/innego dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie wsparcia,
  2. Posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami młodymi w wieku 15-29 lat,
  3. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 
  1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

a) Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.

C X 100 pkt.

Gdzie: 

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia 

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większą liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej. 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wymagania podstawowe:

a.       oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);

b.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;

c.       do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

8.2. Cena:

a.       Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi.Oferta powinna zawierać cenę w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT.

8.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

a.       każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego rozeznania rynku.

b.      osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:

Mieczysław Obrycki, tel. 509 165 356, e- mail: holos.biuro@gmail.com

8.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

8.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,

b)   Kontroli w trakcie warsztatów przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,

e)      Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

f)       Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

g)      Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,

h)      Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

8.9.            W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8.10.        Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8.11.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.12.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w konsorcjum.

IX.   Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: holos.biuro@gmail.com,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: HOLOS, ul. Elizy Orzeszkowej 9A 15-082 Białystok, w terminie do dnia 25.04.2019r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Mieczysław Obrycki, tel. 509 165 356, e- mail: holos.biuro@gmail.com

X.   Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI.   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

XII.   Zmiany w umowie

1.       Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w rozeznania rynku oraz określił warunki takiej zmiany.

2.       Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a)      zaistnienia omyłki pisarskiej,

b)      zmiany danych teleadresowych,

c)      zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,

d)      dopuszcza się możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy z następujących przyczyn:

·         jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projektu nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,

·         jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie przedmiotu zamówienia (w szczególności: choroba pośrednika, siła wyższa),

·         jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.

3.       Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.

4.       Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Wykaz załączników:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wypełniony formularz potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę oczekiwanych wymagań – Załącznik nr 2
 3. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

PODROGRAM 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom…
szczegóły

Bank Żywności 2018

PODPROGRAM 2018 – efekty 1) Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Holos z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze…
szczegóły

Rozeznanie rynku „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” na przeprowadzenie warsztatów kompetencji i…
szczegóły